Zásady ochrany osobních údajů

Ve smyslu Zákona č. 18/2018 Z. z. a Nařízení EU 2016/679 dobrovolně souhlasím se správou, zpracováním a uchováním mých osobních údajů za účelem zajištění vzájemné komunikace iniciované tímto kontaktním formulářem. Souhlas lze kdykoli odvolat, jinak zanikne po uplynutí 3 let od jeho udělení a údaje budou vymazány. Kontakt pro odvolání souhlasu je: jas.zilina@gmail.com.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováváním osobních údajů, Vám ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu takových údajů, poskytujeme následující informace.

 

KDO JE PROVOZOVATEL

Provozovatelem www.schramek-schramek.com a zpracovatelem vašich osobních údajů je společnost J – A.S. Žilina s.r.o., Hečkova 2534/18, 010 01 Žilina, IČO: 45539928. Můžete se na nás obrátit písemně e-mailem jas.zilina@gmail.com

 

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rozsah osobních údajů, které zpracováváme, se snažíme minimalizovat s ohledem na kvalitní splnění služeb tak, abychom splnili zákonné povinnosti a abychom chránili naše oprávněné zájmy. Zpracováváme osobní údaje našich zákazníků, jakož i osobní údaje našich potenciálních zákazníků, kteří nám k tomu dali souhlas.

Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • Základní údaje, kterými jsou vaše jméno a příjmení, případně Název společnosti, jste-li podnikatel – fyzická osoba (živnostník)
 • Kontaktní údaje, kterými jsou Váš e-mail, telefonní číslo.
 • Informace o využívání našich produktů a služeb, o produktech, které jste si zakoupili, nebo zvažujete jejich nákup a podobně.
 • Záznamy e-mailové a chatové komunikace, záznamy telefonátů, případně jinou komunikaci s vámi v elektronické nebo písemné podobě.

 

ÚČELY ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména pro potřebu vypracovávání obchodních nabídek, případně ke komunikaci s Vámi ohledně zadání sepsaného Vámi v kontaktním formuláři. Může vést k uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je dodávka našeho zboží a služeb. Tato činnost sestává především z příjmu a zpracování objednávek, vystavování faktur a daňových dokladů, evidence plateb, odesílání zboží na zvolenou adresu apod. Pro řádné splnění všech zákonných povinností, zpracováváme osobní údaje i pro účely vedení účetnictví, správy registratury, či vyřizování reklamací a stížností. V některých případech je třeba osobní údaje zpracovat i pro účely soudních sporů a mimosoudního vymáhání pohledávek. Vaše osobní údaje zpracováváme také pro účely informování o našich produktech a službách v rámci přímého marketingu.

 

PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem, pouze na základě právních základů v případech když:

Je zpracovávání osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy (například kupní smlouvy) a vy jste smluvní stranou, nebo jste nás požádali o provedení opatření před uzavřením smlouvy.
Nebo je zpracovávání vašich osobních údajů nezbytné v rámci našeho oprávněného zájmu, který sledujeme a jím je především nabídka a prodej zboží a služeb našim zákazníkům.
Nebo jste nám udělili váš souhlas k jednomu nebo více účelům. Ty mohou zahrnovat zejména činnosti spojené s nabídkou zboží služeb, nebo zpracovávání s cílem přizpůsobit nabídku vašim očekáváním.

 

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

Osobní údaje mohou být při zpracovávání poskytnuty následujícím kategoriím příjemců:

 • Kurýrní a přepravní společnosti
 • Soudy a orgány činné v trestním řízení
 • Účetní kanceláře, auditoři a daňoví poradci

 

DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 • V případě souhlasu dotyčné osoby (se zasíláním novinek, slev a cenových akcí), budeme vaše údaje zpracovávat pouze do momentu, dokud svůj souhlas neodvoláte.
 • V případě oprávněného zájmu, budeme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nebudete zpracování namítat, po dobu, která je opodstatněná (např. vzhledem k životnímu cyklu zakoupeného produktu nebo služby, abychom vám mohli nabízet a poskytovat související produkty, zákaznický servis a služby).
 • V případě plnění smlouvy budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, po kterou trvá smluvní vztah, včetně záruky a reklamačních podmínek.
 • V případě plnění zákonné povinnosti, budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, kterou nám ukládá zákon. V případě zákona o účetnictví, zákona o DPH apod. může být lhůta 10 let.

 

VAŠE PRÁVA JAKO DOTČENÝCH OSOB

Při zpracovávání vašich osobních údajů jsme připraveni chránit Vaše práva.

 • Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jakož i právo vědět k jakému účelu jsou zpracovávány, kdo jsou příjemci vašich osobních údajů, jaká je doba zpracovávání.
 • Máte právo na opravu, pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo se změnily, kontaktuje nás, opravíme je.
 • Máte právo na vymazání osobních údajů, pokud jsou nesprávné nebo zpracovávány nezákonně.
  Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte právo jej kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracovávání založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Máte právo na omezení zpracování, pokud si přejete, budeme údaje zpracovávat pouze na nejnutnější zákonné důvody, nebo vůbec.
 • Máte právo namítat a automatizované individuální rozhodování, pokud zjistíte, nebo si myslíte, že toto zpracovávání je nezákonné, nebo v rozporu s vašimi právy.  
 • Máte právo na přenosnost údajů, pokud si přejete přenést je k jinému provozovateli, poskytneme vám je v odpovídajícím formátu, pokud tomu nebudou bránit jiné technické nebo zákonné překážky.
 • Rovněž také právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

KDE A JAK MŮŽETE SVÁ PRÁVA UPLATNIT

Vaše práva můžete uplatnit písemně na adrese J – A.S.  Žilina s.r.o., Hečkova 2534/18, 01001 Žilina, nebo e-mailem jas.zilina@gmail.com.
Na vaši žádost odpovíme bezplatně ve lhůtě do 30 dnů. V případě složitosti nebo velkého počtu žádostí jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o dalších 60 dní. Pokud k tomu dojde, budeme Vás o tom i o důvodech informovat. Bude-li ale vaše žádost zjevně neodůvodněná nebo opakovaná, jsme oprávněni účtovat si přiměřený administrativní poplatek na pokrytí nákladů spojených s poskytnutím této služby.