Polityka prywatności

Zgodnie z ustawą nr. 18/2018 Coll. U. i rozporządzenia UE 2016/679, dobrowolnie wyrażam zgodę na zarządzanie, przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych w celu zapewnienia wzajemnej komunikacji zainicjowanej przez ten formularz kontaktowy. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, w przeciwnym razie wygaśnie ona po upływie 3 lat od jej udzielenia, a dane zostaną usunięte. Kontakt w sprawie wycofania zgody jest możliwy pod adresem jas.zilina@gmail.com.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przekażemy użytkownikowi następujące informacje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przekazujemy następujące informacje.

KTO JEST OPERATOREM

Administratorem strony www.schramek-schramek.com i podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest J – A.S. Žilina s.r.o., Hečkova 2534/18, 010 01 Žilina, ID No.: 45539928. Możesz skontaktować się z nami pisemnie, wysyłając wiadomość e-mail na adres jas.zilina@gmail.com.

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH

Dążymy do zminimalizowania ilości danych osobowych, które przetwarzamy, mając na uwadze jakość naszych usług, przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych i ochronę naszych uzasadnionych interesów. Przetwarzamy dane osobowe naszych klientów, a także dane osobowe naszych potencjalnych klientów, którzy wyrazili na to zgodę.

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • Podstawowe dane, czyli imię i nazwisko lub nazwa firmy, jeśli jesteś przedsiębiorcą – osobą fizyczną (jednoosobową działalnością gospodarczą).
 • Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu.
 • Informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszych produktów i usług, zakupionych lub rozważanych produktach itp.
 • Zapisy komunikacji e-mail i czatu, zapisy rozmów telefonicznych lub innej komunikacji z użytkownikiem w formie elektronicznej lub pisemnej.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe głównie w celu sporządzania ofert biznesowych lub komunikowania się z Tobą w sprawie zlecenia, które napisałeś w formularzu kontaktowym. Może to prowadzić do zawarcia umów sprzedaży na dostawę naszych towarów i usług. Działalność ta polega przede wszystkim na przyjmowaniu i przetwarzaniu zamówień, wystawianiu faktur i dokumentów podatkowych, rejestrowaniu płatności, wysyłaniu towarów pod wybrany adres itp.

W celu prawidłowego wypełnienia wszystkich obowiązków prawnych przetwarzamy również dane osobowe do celów prowadzenia ksiąg rachunkowych, zarządzania rejestrem lub rozpatrywania skarg i roszczeń. W niektórych przypadkach konieczne jest również przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania sądowego i pozasądowej windykacji należności.
Przetwarzamy również dane osobowe użytkownika w celu informowania go o naszych produktach i usługach w kontekście marketingu bezpośredniego.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika zgodnie z prawem, wyłącznie na podstawie podstaw prawnych w przypadkach, gdy:

 • Czy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (np. umowy sprzedaży), a użytkownik jest stroną umowy lub poprosił nas o podjęcie działań przed zawarciem umowy.
 • Lub przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w ramach naszego uzasadnionego interesu, którym jest przede wszystkim oferowanie i sprzedaż towarów i usług naszym klientom.
 • Lub użytkownik wyraził zgodę na jeden lub więcej celów. Mogą to być w szczególności działania związane z oferowaniem towarów i usług lub przetwarzaniem w celu dostosowania oferty do oczekiwań użytkownika.

KATEGORIE BENEFICJENTÓW

Podczas przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

 • Firmy kurierskie i transportowe
 • Sądy i organy ścigania
 • Firmy księgowe, audytorzy i doradcy podatkowi

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

W przypadku wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą (na otrzymywanie biuletynów, rabatów i promocji cenowych), będziemy przetwarzać dane tylko do momentu wycofania zgody. W przypadku uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, o ile nie sprzeciwi się on przetwarzaniu, przez okres, który jest uzasadniony (np. ze względu na cykl życia zakupionego produktu lub usługi, w celu oferowania i dostarczania powiązanych produktów, obsługi klienta i usług). W przypadku wykonania umowy będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika tak długo, jak długo będzie trwał stosunek umowny, w tym gwarancja i warunki reklamacji. W przypadku spełnienia obowiązku prawnego będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika przez okres wymagany przez prawo. W przypadku ustawy o rachunkowości, ustawy o VAT itp. może wynosić 10 lat.

PRAWA UŻYTKOWNIKA JAKO OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Jesteśmy gotowi chronić prawa użytkownika podczas przetwarzania jego danych osobowych.

 • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do informacji, w jakim celu są one przetwarzane, kim są odbiorcy jego danych osobowych oraz jaki jest okres ich przetwarzania.
 • Masz prawo do sprostowania, jeśli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub uległy zmianie, skontaktuj się z nami, a my je poprawimy.
 • Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub przetwarzane niezgodnie z prawem.
  Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody, użytkownik ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
 • Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli chce, abyśmy przetwarzali dane wyłącznie z najściślejszych zgodnych z prawem powodów lub nie przetwarzali ich wcale.
 • Użytkownik ma prawo sprzeciwić się zautomatyzowanemu podejmowaniu indywidualnych decyzji, jeśli stwierdzi lub uzna, że takie przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub narusza jego prawa.
 • Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych, jeśli chce przekazać swoje dane innemu administratorowi, przekażemy mu je w odpowiednim formacie, chyba że uniemożliwią to inne przeszkody techniczne lub prawne.
 • Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, z siedzibą pod adresem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Republika Słowacka, nr identyfikacyjny: 36 064 220, nr tel.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

GDZIE I W JAKI SPOSÓB MOŻNA KORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW

Użytkownik może skorzystać ze swoich praw, pisząc na adres J – A.S. Žilina s.r.o., Hečkova 2534/18, 01001 Žilina lub wysyłając wiadomość e-mail na adres jas.zilina@gmail.com.
Odpowiemy na Twoje żądanie bezpłatnie w ciągu 30 dni. W przypadku złożoności lub dużej liczby wniosków mamy prawo przedłużyć ten okres o kolejne 60 dni. Jeśli tak się stanie, poinformujemy użytkownika o przyczynach.
Jednakże, jeśli żądanie użytkownika jest ewidentnie nieuzasadnione lub powtarzające się, jesteśmy uprawnieni do pobrania uzasadnionej opłaty administracyjnej w celu pokrycia kosztów świadczenia tej usługi.